ទាក់ទងពួកយើង

មានសំណួរមួយ? មិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង


សំណួរណាមួយ

Tel +855 (0) 12 502 491

Tel +855 (0) 81 822 226

សរសេរមកយើងសារ

golfbooking@grandphnompenhgolf.com

ស្វែងរកពួកយើងក្នុងផែនទី

ភ្នំពេញ, កម្ពុជា


  • Mr. Pheaktra You

    Assistant Golf Sale Manager

    +855 (0) 12 502 491, +855 (0) 81 822 226

    pheaktra.you@grandphnompenhgolf.com

HOW CAN WE HELP YOU?